Terapia Pedagogiczna

Terapia pedagogiczna to proces długotrwałych oddziaływań, szereg całościowych działań o charakterze pedagogicznym, nastawionych na pomoc dziecku, niwelowanie trudności, przyczyn i objawów niepowodzeń szkolnych, nastawionych na eliminowanie ujemnych konsekwencji, podwyższanie samooceny i motywacji do dalszego działania, do obowiązków szkolnych. Terapia ta dąży do wszechstronnego rozwoju zdolności poznawczych i percepcyjno-motorycznych.

Celem terapii pedagogicznej jest przywrócenie możliwości rozwoju umysłowego do normatywu społecznego, podmiotom z deficytami edukacyjnymi na miarę ich możliwości psychosomatycznych, poprzez:

 • stymulowanie rozwoju dzieci i młodzieży
 • stymulowanie i usprawnianie rozwoju funkcji psycho – motorycznych
 • wyrównywanie braków w wiedzy i praktycznych umiejętnościach manualnych,
 • eliminowanie niepowodzeń edukacyjnych poprzez różne techniki
 • eliminowanie niepowodzeń emocjonalno – społecznych i ich konsekwencji.
 • wyrównywanie szans rówieśniczych

Terapia pedagogiczna skierowana jest do:

 • dzieci o nieharmonijnym rozwoju
 • dzieci przedszkolnych z grup ryzyka dysleksji, czyli dzieci, które nie osiągnęły gotowości do czytania i pisania
 • dzieci z zaburzeniami koncentracji uwagi
 • dzieci z zaburzeniami emocjonalnymi
 • dzieci ze specyficznymi trudności w opanowaniu umiejętności:
  – czytania – dysleksja
  – dobrego poziomu graficznego pisma – dysgrafia
  – poprawnego pisania – dysortografia
  – matematyki – dyskalkulia
 • dzieci o obniżonej sprawności manualnej
 • dzieci z zaburzeniami orientacji w schemacie ciała i w przestrzeni
 • dzieci z zaburzoną koordynacją wzrokowo-słuchowo-ruchową
 • dzieci z opóźnionym rozwojem psychoruchowym
 • dzieci z zaburzoną lateralizacją
 • dzieci z zaburzoną koordynacją wzrokowo-słuchowo-ruchową